.........................

ผลดี - ผลเสีย

ประโยชน์และผลกระทบของประเทศไทย ในการเปิดประเทศอาเซียน
    
     ประโยชน์ที่ไทยได้รับคือ
           (1) ประชากรเพิ่มเป็น 600 ล้านคนโดยประมาณ ทำให้เพิ่มศักยภาพในการบริโภค เพิ่มอำนาจการต่อรองในระดับโลก
           (2) ยิ่งผลิตมาก ยิ่งต้นทุนต่ำ ( Economy Scale )
           (3) มีแรงดึงดูดเงินลงทุนที่อยู่นอกอาเซียนสูงขึ้น
           (4) สิบเสียงย่อมดังกว่าเสียงเดียว
     ผลกระทบจากการเปิดประตูการค้าเสรีของประชาคมอาเซียน ในปี 2558
           (1) การศึกษาในภาพใหญ่ของโลก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เราต้องเตรียมความพร้อมทันที ตลอดเวลา โดยเฉพาะบุคลากรต้องตามให้ทัน และยืดหยุ่นปรับตัวให้รับสถานการณ์ได้
           (2) ภาษาอังกฤษ จะเป็นภาษากลางของ ASEAN บุคลากร และนักศึกษา ต้องเพิ่มทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสารได้
           (3) ปรับปรุงความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ เพื่อลดข้อขัดแย้งในภูมิภาคอาเซียน ( Conflict Management : การจัดการความขัดแย้ง ) จึงต้องคำนึงถึงการสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง ASEAN ให้มากขึ้น
           (4) สร้างบัณฑิตให้สามารถแข่งขันได้ใน ASEAN เพิ่มโอกาสในการทำงาน ไม่เช่นนั้น จะถูกแย่งงานเพราะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน/ บริการอย่างเสรี คณะกรรมการวิชาชีพ สภาวิชาชีพ ต้องเตรียมการรองรับผลกระทบนี้อย่างเร่งด่วน
           (5) โอกาสในการเป็น Education Hub ( ศูนย์กลางของการศึกษาในภูมิภาค ) โดยอาศัยความได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย แต่ต้องเน้นในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเป็นตัวนำ
           (6) เราต้องการเครื่องมือในการ Transform คน การเรียนแบบ PBL หรือ Project Based Learning (การเรียนการสอนโดยโครงงาน ) น่าจะได้มีการวิจัยอย่างจริงจัง และนำมาปรับใช้ ห้องเรียนไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆอีกต่อไป ต้องเพิ่มการเรียนจากชีวิตจริง ลงมือทำเป็นทีม อยู่คนละประเทศก็ทำร่วมกันได้ด้วยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ประเด็นนี้ อาจารย์จะสอนได้ยากขึ้น แต่เป็นผู้ที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ แสดงว่า อาจารย์ต้องมีความพร้อมมากกว่าเดิม และเก่งจริงๆ
           (7) บริษัทข้ามชาติ จะเป็นตัวเร่งในการเคลื่อนย้ายแรงงาน เนื่องจากต้องตอบสนองความต้องการของตัวเองและมีข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่องคูณภาพของแรงงานและความสามารถเฉพาะทางที่ต้องการ